Ciele

– Rozvoj povedomia o kultúrnom dedičstve a miestnych pamätihodnostiach znevýhodnenej skupiny marginalizovaných Rómov na Gemeri.

– Obnovu existujúceho stavebného fondu, vrátane miestnych pamätihodností. Skrášľujeme tým dediny a mestá regiónu, a tvoríme nehnuteľnosti v dobrom stavebno-technickom stave použiteľné na rôzne účely.

– Zamestnanie a tréning miestnej pracovnej sily, znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie z MRK, čím zvyšujeme zamestnateľnosť miestnych obyvateľov.

– Priaznivo ovplyvňujeme verejné mienku, keďže títo znevýhodnení uchádzači pracujú a sú trénovaní na viditeľných miestach miest a obcí.

Pozrite si aj náš Strategický plán pre prácu s rómskymi komunitami na Gemeri.